مجتبی خورشیدی گران قیمت ترین سرپرست تیم ملی فوتبال3

مجتبی خورشیدی که یکی از انتخاب های عجیب در دوره مدیریت عزیزی خادم بود،در زمان حضورش به عنوان سرپرست رکورد دستمزد و پاداش را در تاریخ سرپریتی فوتبال ملی به نام خودش ثبت کرد.طبق تصمیم رئیس فدراسیون فوتبال، خورشیدی مبلغ ۹۱۵ میلیون تومان به عنوان پاداش صعود تیم ملی به جام جهانی دریافت کرده که نه در فدراسیون فوتبال و نه در تیم‌های باشگاهی ایران پرداخت چنین مبلغی به سرپرست تیم سابقه نداشته است.نکته جالب توجه این است که براساس مصوبه مربوطه فدراسیون فوتبال، پرداخت پاداش بیش از ۶۵ میلیون تومان غیر قانونی بوده اما رئیس وقت فدراسیون بدون مصوبه هیات رئیسه دستور پرداخت پاداش ۹۱۵ میلیون تومانی را صادر کرده است.

مجتبی خورشیدی گران قیمت ترین سرپرست تیم ملی فوتبال1

مجتبی خورشیدی رکورد با ارزش ترین سرپرست فوتبالی را زد.

مجموع دریافتی خورشیدی در فدراسیون فوتبال طی مدت حدود ۱۰ ماه بیش از یک میلیارد و یکصد و سی میلیون تومان بوده تا وی به عنوان گران ترین سرپرست تاریخ تیم ملی فوتبال ایران به صورت میانگین در هر ماه بیش از ۱۱۰ میلیون تومان از این فدراسیون دریافت کرده باشد.البته شایان ذکر است دریافتی های به صورت ارزی در این فهرست گنجانده نشده است.باید کمی فکر کرد در مورد اینکه اینچنین مبالغی توسط رئیس وقت فدراسیون به این چنین افرادی پرداخت شده است.

مجتبی خورشیدی گران قیمت ترین سرپرست تیم ملی فوتبال2

فهرست