شادی ریاض مدافع 19 ساله مراکشی به عنوان جانشین پیکه در تیم اول بارسلونا انتخاب شده است.پس از خداحافظی پیکه از بارسلونا حالا ژاوی به دنبال جانشین برای او می باشد.ریاض که در تیم دوم بارسلونا بازی می کند مورد توجه سرمربی بارسلونا قرار گرفته است و به عنوان جانشین ژاوی در قلب دفاع قرار خواهد گرفت.

شادی ریاض جانشین پیکه در بارسلونا3

شادی ریاض مدافع 19 ساله مراکشی از تیم دوم بارسلونا به تیم اول جایگزین پیکه خواهد شد.

بارسلونا به دلیل فیرپلی مالی نمی‌تواند خریدهای زیادی داشته باشد به همین خاطر ژاوی با جوانگرایی تیمش می‌خواهد از این بحران عبور کند.

شادی ریاض جانشین پیکه در بارسلونا2
عبدالصمد الزلزولی از دیگر پدیده های مراکشی است که به تیم بارسلونا وارد شده است. ژاوی این روزها روی پدیده های مراکشی توجه ویژه ای دارد.

شادی ریاض جانشین پیکه در بارسلونا1

فهرست