ثبت رکورد تاریخی صدرنشینی برای تنیسور صرب ثبت شد. نواک جوکوویچ صرب صدرنشینی خود را در رده بندی تنیسورهای دنیا حفظ کرد. به این ترتیب در مجموع جوکوویچ ۳۷۸ هفته در صدر جدول رده بندی برترین تنیسورهای دنیا قرار گرفته و توانست رکورد دنیا را از این حیث بشکند.
در واقع هیچ تنیسوری نتوانسته بود این تعداد هفته در صدر رده بندی تنیسورهای دنیا باشد.

ثبت رکورد تاریخی صدرنشینی جوکوویچ در دنیای تنیس2

ثبت رکورد تاریخی جوکوویچ با 378 هفته صدرنشینی در برترین تنیسور های جهان

این رکورد از نوامبر ۱۹۹۶ در اختیار استفی گراف آلمانی بود.این تنیسور صرب در ۳۰ ژانویه 2023 پس از قهرمانی در مسابقات آزاد استرالیا، صدرنشنیی خود را در رده بندی برترین تنیسورهای دنیا به دست آورد . جوکوویچ در ملبورن با تکرار رکورد رافائل نادال اسپانیایی، بیست و دومین عنوان خود را در مسابقات گرند اسلم به دست آورد.

ثبت رکورد تاریخی صدرنشینی جوکوویچ در دنیای تنیس1

فهرست